Arbetsmiljö- och Miljöpolicy

Vårat företag strävar efter att alla medarbetare ska trivas, känna delaktighet och få möjligheten att utvecklas i sitt arbete. Genom en öppen attityd, diskussioner och lyhördhet gör vi detta möjligt.

Vår verksamhet innebär sällan några större arbetsmiljörisker. Det är tveklöst så att vi med god marginal klarar de föreskrifter och normer som gäller.
Vi är dock medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön så att inga risker uppstår och även minnas att arbetsmiljö är mer än bara frånvaron av risker.
I det dagliga arbetet visar varje medarbetare ett personligt ansvar för hälsa och miljö.
Det ankommer på var och en, att inte bara att följa instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö och mot miljön. Vid eventuella störningar ska omsorgen om hälsa och miljö prioriteras.
Inför beslut om nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten, ska arbetsmiljö- och miljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna noggrant bedömas i samverkan med alla medarbetare.
Åtgärder ska därefter vidtas, för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker på både arbetsmiljö och den yttre miljön.

Annonser